Vilkår for bruk av tjenester i Flokki AS

1. Avtalen

Flokki medisinske tjenester ("Tjenesten") leveres av Flokki AS, org. nr. 927 792 788, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo. Tjenesten omfatter alle tjenester som leveres av Flokki ved bruk av nettside, sms og telefontjenester.

Kjøp av Tjenesten er regulert av disse salgsbetingelsene. Forbrukerkjøp over nett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen inneholder partenes rettigheter og plikter for handelen.

Tjenesten er ikke beregnet for bruk i nødsituasjoner. Ved akutt fare, livstruende skader eller alvorlig situasjon skal nødtelefonen 113 benyttes.Ved å benytte Tjenesten godtar du disse vilkårene.

2. Partene

Disse avtalevilkårene gjelder mellom Flokki AS, ("Flokki", "Vi", "oss"eller"vår") og deg ("Kontoinnehaver", "kunden", "brukeren" eller "du"). Kontoinnehaveren inngår en avtale med Flokki ved å identifisere seg ved igangsetting av tjenesten. Ved å registrere seg på nettsiden, bestille tjenester via nettsiden eller per telefon, godtar kunden disse avtalevilkårene.

3. Bestilling, avbestilling og priser

På nettsiden kan det bestilles vurderingen av vaksinasjonsbehov og vaksineanbefaling. Det kan også bestilles e-resept på noen vaksiner.  Kontoinnehaveren kan også bestille abonnement fra Flokki med årlige betalinger og det vil da opprettes et fast betalingsoppdrag. Abonnementet kan pauses eller avbrytes ved å logge inn på Min side. Abonnementet løper til det blir sagt opp på Min side av kontoinnhaver.  Flokki kan ikke endre et fast betalingsoppdrag uten samtykke fra kontohaver. Tjenestens gjeldende priser er oppgitt på nettsiden. Den oppgitte prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader og er den totale prisen du skal betale.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kontoinnehaver har sendt sin bestilling på en Tjeneste til Flokki. Avtalen er derimot ikke bindende ved forekomst av skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Flokki på nettsiden, i bestillingsløsningen eller i kjøperens bestilling når Kontoinnehaveren forstod eller burde ha forstått at en slik feil har forekommet.

For å inngå Avtalen og benytte seg av Tjenesten må brukeren være over 18 år. 
Tjenesten er kun forbeholdt Kontoinnehaver med mindre noe annet er avtalt.

Flokki forbeholder seg retten til å benytte underleverandører for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen.

5. Ansvar for Tjenesten

Helsepersonell som yter helsehjelp via Tjenesten har et lovfestet ansvar for at helsehjelpen tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Flokki er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som er lenket til eller fra nettsiden.

Flokki er ikke ansvarlig for at Tjenesten ikke er tilgjengelig når dette skyldes:


Dersom Tjenesten er utilgjengelig, ber Vi deg ta kontakt med oss snarest mulig på e-post post@flokki.no. Feil vil i første rekke bli håndtert gjennom forsøk på utbedring, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller innsats fra Flokki. Flokki forbeholder seg retten til å utbedre feil for egen regning, forutsatt at dette kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for brukeren. Hvis en feil ikke kan utbedres, har brukeren rett til et rimelig prisavslag eller erstatning for eventuelt direkte økonomisk tap som kan dokumenteres.Ved brudd på avtale fra Flokki sin side har brukeren rett på refusjon. Flokki bærer derimot ikke ansvar for hendelser eller andre kostnader som følge av brudd på Avtalen.

6. Krav til Kontoinnehaver

Du er ansvarlig for å oppgi oppdaterte og korrekte kontakt- og personopplysninger. Eventuelle endringer skal meddeles Flokki snarest mulig ved å sende en e-post til post@flokki.no.

Du er selv ansvarlig for alt du gjør i forbindelse med bruk av Kontoen. Kontoen skal kun brukes av Kontoinnehaver og skal ikke under noen omstendighet overføres til andre personer. Flokki bærer ikke ansvar for misbruk av Kontoen forvoldt av utenforstående, eller for konsekvenser og eventuelle skader som følge av slik misbruk.

Du er selv ansvarlig for all informasjon som oppgis, informasjonens innhold og at Kontoen brukes i henhold til denne Avtalen og andre lover og regler som til enhver tid gjelder. Ved bruk av Tjenestene på nettsiden må du ha BankID for å opprette Konto som gir tilgang til Tjenesten. En brukerkonto på nettsiden er personlig og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig.

7. Angrerett

Angrerett gjelder ikke for kjøp av Tjenestene med hjemmel i § 22.Unntak fra angreretten, Angrerettloven. Dette på grunnlag at det er umulig å returnere en allerede utstedt e-resept. E-resepten er en vare som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner og med uttrykkelige forhåndssamtykke.

8. Avbestilling

Kontoinnehaveren har alltid rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning. Abonnement avsluttning eller pause gjøres på Min side av kontohaver. 

9. Immaterielle rettigheter

Eiendomsrett, opphavsrett og øvrige rettigheter knyttet til varemerke, selskap, teknologi og dokumenter tilhører ene og alene Flokki. Brukere av Tjenesten får ikke noe eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet brukeren får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra Tjenesten med mindre du innhenter tillatelse fra Flokki, eller tredjepart som rettighetene tilhører, eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.

Flokki forbeholder seg retten til å benytte ovennevnte materiell. Kontoinnehaver aksepterer ved inngått avtale at uberettiget bruk av Flokkis immaterielle rettigheter kan være straffbart.

Eventuelle immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av at Flokki stiller nettsiden og/eller andre tjenester til disposisjon for Kontoinnehaveren, skal tilfalle Flokki med enerett. En slik enerett omfatter en rett til fritt å endre og overføre slike rettigheter.

Det er ikke tillatt å filme tjenesten, eller bidra til å spre slikt materiale.

10. Utvikling, vilkårsendringer og bruk

Flokki forbeholder seg retten til å endre Kontoens, nettsidens og klinikkens omfang og funksjon. Produkt- og tjenesteutvikling kan omfatte, men er ikke begrenset til, endringer i layout, innhold, tjenester og funksjoner, og kan innebære at Avtalen påvirkes. Slike endringer varsles via nettsiden og/eller via e-post. De til enhver tid gjeldende brukervilkår er tilgjengelige på nettsiden.

Kontoinnehaveren har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Flokki gjør endringer i Tjenesten eller i Avtalen som medfører en betydelig ulempe for Kontoinnehaveren. I slike tilfeller har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for tjenester som er bestilt, men ikke gjennomført på oppsigelsestidspunktet.

Flokki forbeholder seg retten til å sperre Kontoinnehaverens Konto eller fjerne informasjon fra Kontoen uten forvarsel og uten ansvar på grunn av avtalebrudd fra Kontoinnehaverens side.

Kontoinnehaveren plikter å dekke eventuelle tap eller kostnader som påføres Flokki ved avtalebrudd eller brudd på gjeldende lover og regler, inkludert krav og omkostninger fra tredjepart.

Det er kun tillatt å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen. Det innebærer at du blant annet ikke har rett til å utnytte Tjenesten kommersielt, hindre eller forstyrre bruk av Tjenesten, skaffe deg urettmessig tilgang til Tjenesten, eller utvise hetsende, diskriminerende eller ufin oppførsel ved bruk av Tjenesten.

Dersom Vi oppdager eller mistenker at Tjenesten er brukt i strid med disse vilkårene, kan det føre til sperring og/eller avslutning av Kontoen din. Vi vil informere deg dersom Vi sperrer eller avslutter Kontoen din med en begrunnelse på hvorfor Vi mener at du har brutt vilkårene. Vi vil også kreve erstattet ethvert økonomisk tap som har oppstått som følge av brudd på Avtalen.

11. Erstatning og Force majeure

Dersom en av partene er forhindret fra å oppfylle sine plikter etter Avtalen som følge av forhold som ligger utenfor hens kontroll, slik som for eksempel krig, naturkatastrofer, terror, pandemi, epidemi, driftsstans i offentlige kommunikasjonssystemer, forhold knyttet til underleverandører som forsinkelser, feil og ulykker, nasjonal streik eller lockout, offentlige påbud og forhold, er parten fritatt fra sine plikter i denne Avtalen så lenge forholdene utgjør et hinder for parten i å gjennomføre sine plikter etter Avtalen. Manglende oppfyllelse av Avtalen som følge av Force majeure er ikke et kontraktsbrudd.

For at en part skal kunne påberope seg Force majeure, må hen ikke med rimelighet kunne ha forutsett Force majeure-hendelsen og virkningen av hendelsen, og heller ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne virkningen av hindringen.

Hver av partene skal dekke egne kostnader forbundet med den ekstraordinære situasjonen. Partene plikter i tilfelle av Force majeure uten ugrunnet opphold å informere om forhold som kan være av betydning for den andre parten.

Hvis en omstendighet i henhold til dette punktet varer ved i over én (1) måned, har begge parter rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning. I et slikt tilfelle har Kontoinnehaveren rett til refusjon for forhåndsbetalte beløp for videomøter som er bestilt, men ikke ennå gjennomført.

12. Meldinger

Brukeren må ved bestilling oppgi telefonnummer, postadresse eller e-postadresse der hen kan motta beskjeder, bekreftelser og annen informasjon som kan komme fra Flokki. Meldingen anses som levert til mottakeren når den er sendt via e-post eller SMS, eller når beskjeden er levert muntlig. Der slik melding er sendt per brevpost, anses informasjonen som levert etter 3-4 virkedager. Flokki tar ikke ansvar for feil som skyldes tredjepart.

13. Personopplysninger

Ved bestilling av Tjenesten godtar Kontoinnehaveren Flokkis gjeldende tjenestebeskrivelse, tekniske spesifikasjoner, vilkår, begrensninger for Tjenesten og personvernerklæringen (www.flokki.no/personvernerklaering). Du har rett til å få innsyn i informasjonen som er lagret om deg og du kan be om å få slettet informasjon ved å sende e-post til post@flokki.no. Flokki plikter å samtykke til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold når forespørselen registreres hos Flokki.

Helsetilbyder er pålagt føringer om å ta vare på dokumentasjon som angår journalføring og konsultasjonens tid og sted. Ved ønske om å slette informasjon vil informasjonen kun gjøres tilgjengelig for den som er medisinsk ansvarlig.